BÁO GIÁ NHÀ THÔNG MINH LUMI

BASIC

 

29.000.000

 

Check icons for free download | Freepik Chiếu sáng thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Bình nóng lạnh thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Điều hòa thông minh

 

multiply Cảm biến thông minh

 

multiply Rèm tự động

 

multiply Âm thanh đa vùng

 

multiply Tưới tự động

 

multiply Đèn Dimmer

 

multiply An ninh thông minh

 

multiply Cổng tự động

CHỌN GÓI NÀY

STANDARD

 

49.000.000

 

Check icons for free download | Freepik Chiếu sáng thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Bình nóng lạnh thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Điều hòa thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Cảm biến thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Rèm tự động

 

multiply Âm thanh đa vùng

 

multiply Tưới tự động

 

multiply Đèn Dimmer

 

multiply An ninh thông minh

 

multiply Cổng tự động

CHỌN GÓI NÀY

PREMIUM

 

79.000.000

 

Check icons for free download | Freepik Chiếu sáng thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Bình nóng lạnh thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Điều hòa thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Cảm biến thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Rèm tự động

 

Check icons for free download | Freepik Âm thanh đa vùng

 

Check icons for free download | Freepik Tưới tự động

 

Check icons for free download | Freepik Đèn Dimmer

 

Check icons for free download | Freepik An ninh thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Cổng tự động

CHỌN GÓI NÀY

BASIC

 

79.000.000

 

Check icons for free download | Freepik Chiếu sáng thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Bình nóng lạnh thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Điều hòa thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Cảm biến thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Rèm tự động

 

Check icons for free download | Freepik Âm thanh đa vùng

 

Check icons for free download | Freepik Đèn Dimmer

 

multiply Tưới tự động

 

multiply An ninh thông minh

 

multiply Cổng tự động

CHỌN GÓI NÀY

STANDARD

 

109.000.000

 

Check icons for free download | Freepik Chiếu sáng thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Bình nóng lạnh thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Điều hòa thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Cảm biến thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Rèm tự động

 

Check icons for free download | Freepik Âm thanh đa vùng

 

Check icons for free download | Freepik Tưới tự động

 

Check icons for free download | Freepik Đèn Dimmer

 

multiply An ninh thông minh

 

multiply Cổng tự động

CHỌN GÓI NÀY

PREMIUM

 

169.000.000

 

Check icons for free download | Freepik Chiếu sáng thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Bình nóng lạnh thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Điều hòa thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Cảm biến thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Rèm tự động

 

Check icons for free download | Freepik Âm thanh đa vùng

 

Check icons for free download | Freepik Tưới tự động

 

Check icons for free download | Freepik Đèn Dimmer

 

Check icons for free download | Freepik An ninh thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Cổng tự động

CHỌN GÓI NÀY

BASIC

 

159.000.000

 

Check icons for free download | Freepik Chiếu sáng thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Bình nóng lạnh thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Điều hòa thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Cảm biến thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Rèm tự động

 

Check icons for free download | Freepik Âm thanh đa vùng

 

Check icons for free download | Freepik Tưới tự động

 

Check icons for free download | Freepik Đèn Dimmer

 

Check icons for free download | Freepik An ninh thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Cổng tự động

CHỌN GÓI NÀY

STANDARD

 

249.000.000

 

Check icons for free download | Freepik Chiếu sáng thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Bình nóng lạnh thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Điều hòa thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Cảm biến thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Rèm tự động

 

Check icons for free download | Freepik Âm thanh đa vùng

 

Check icons for free download | Freepik Tưới tự động

 

Check icons for free download | Freepik Đèn Dimmer

 

Check icons for free download | Freepik An ninh thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Cổng tự động

CHỌN GÓI NÀY

PREMIUM

 

389.000.000

 

Check icons for free download | Freepik Chiếu sáng thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Bình nóng lạnh thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Điều hòa thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Cảm biến thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Rèm tự động

 

Check icons for free download | Freepik Âm thanh đa vùng

 

Check icons for free download | Freepik Tưới tự động

 

Check icons for free download | Freepik Đèn Dimmer

 

Check icons for free download | Freepik An ninh thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Cổng tự động

CHỌN GÓI NÀY

BÁO GIÁ GÓI GIẢI PHÁP

BASIC

 

29.000.000

 

Check icons for free download | FreepikChiếu sáng thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Bình nóng lạnh thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Điều hòa thông minh

 

multiply Cảm biến thông minh

 

multiply Rèm tự động

 

multiply Âm thanh đa vùng

 

multiply Tưới tự động

 

multiply Đèn Dimmer

 

multiply An ninh thông minh

 

multiply Cổng tự động

CHỌN GÓI NÀY

STANDARD

 

49.000.000

 

Check icons for free download | Freepik Chiếu sáng thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Bình nóng lạnh thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Điều hòa thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Cảm biến thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Rèm tự động

 

multiply Âm thanh đa vùng

 

multiply Tưới tự động

 

multiply Đèn Dimmer

 

multiply An ninh thông minh

 

multiply Cổng tự động

CHỌN GÓI NÀY

PREMIUM

 

79.000.000

 

Check icons for free download | Freepik Chiếu sáng thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Bình nóng lạnh thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Điều hòa thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Cảm biến thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Rèm tự động

 

Check icons for free download | Freepik Âm thanh đa vùng

 

Check icons for free download | Freepik Tưới tự động

 

Check icons for free download | Freepik Đèn Dimmer

 

Check icons for free download | Freepik An ninh thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Cổng tự động

CHỌN GÓI NÀY

BASIC

 

79.000.000

 

Check icons for free download | Freepik Chiếu sáng thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Bình nóng lạnh thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Điều hòa thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Cảm biến thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Rèm tự động

 

Check icons for free download | Freepik Âm thanh đa vùng

 

Check icons for free download | Freepik Đèn Dimmer

 

multiply Tưới tự động

 

multiply An ninh thông minh

 

multiply Cổng tự động

CHỌN GÓI NÀY

STANDARD

 

109.000.000

 

Check icons for free download | Freepik Chiếu sáng thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Bình nóng lạnh thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Điều hòa thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Cảm biến thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Rèm tự động

 

Check icons for free download | Freepik Âm thanh đa vùng

 

Check icons for free download | Freepik Tưới tự động

 

Check icons for free download | Freepik Đèn Dimmer

 

multiply An ninh thông minh

 

multiply Cổng tự động

CHỌN GÓI NÀY

PREMIUM

 

169.000.000

 

Check icons for free download | Freepik Chiếu sáng thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Bình nóng lạnh thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Điều hòa thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Cảm biến thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Rèm tự động

 

Check icons for free download | Freepik Âm thanh đa vùng

 

Check icons for free download | Freepik Tưới tự động

 

Check icons for free download | Freepik Đèn Dimmer

 

Check icons for free download | Freepik An ninh thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Cổng tự động

CHỌN GÓI NÀY

BASIC

 

159.000.000

 

Check icons for free download | Freepik Chiếu sáng thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Bình nóng lạnh thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Điều hòa thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Cảm biến thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Rèm tự động

 

Check icons for free download | Freepik Âm thanh đa vùng

 

Check icons for free download | Freepik Tưới tự động

 

Check icons for free download | Freepik Đèn Dimmer

 

Check icons for free download | Freepik An ninh thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Cổng tự động

CHỌN GÓI NÀY

STANDARD

 

249.000.000

 

Check icons for free download | Freepik Chiếu sáng thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Bình nóng lạnh thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Điều hòa thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Cảm biến thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Rèm tự động

 

Check icons for free download | Freepik Âm thanh đa vùng

 

Check icons for free download | Freepik Tưới tự động

 

Check icons for free download | Freepik Đèn Dimmer

 

Check icons for free download | Freepik An ninh thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Cổng tự động

CHỌN GÓI NÀY

PREMIUM

 

389.000.000

 

Check icons for free download | Freepik Chiếu sáng thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Bình nóng lạnh thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Điều hòa thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Cảm biến thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Rèm tự động

 

Check icons for free download | Freepik Âm thanh đa vùng

 

Check icons for free download | Freepik Tưới tự động

 

Check icons for free download | Freepik Đèn Dimmer

 

Check icons for free download | Freepik An ninh thông minh

 

Check icons for free download | Freepik Cổng tự động

CHỌN GÓI NÀY

Báo giá nhà thông minh LUMI (Update 2023)

Báo giá nhà thông minh LUMI là một trong những bước quan trọng khi tiến hành thiết kế nội thất smarthome. Với nhiều anh/chị thì bước báo giá chi phí nhà thông minh còn là điều được quan tâm đầu tiên. Bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến các lựa chọn về giải pháp và sản phẩm điện thông minh có trong ngôi nhà. 

Dưới đây LUMI Việt sẽ biểu thị một số báo giá mẫu, và các thông tin cần thiết để quý đối tác/khách hàng có cái nhìn trực quan hơn về dự toán thiết bị cho giải pháp nhà thông minh LUMI.

Ngoài ra quý khách hàng có thể tham khảo bảng giá chi tiết các thiết bị khác tại đây

Những thông tin cần thiết để lên dự toán báo giá nhà thông minh lumi

Xác định nhu cầu

Đội ngũ tư vấn của LUMI Việt sẽ trao đổi với chủ nhà về các giải pháp khách hàng muốn sử dụng trong nhà như: Chiếu sáng, Rèm tự động, Điều hòa, An ninh,… Để có căn cứ báo giá nhà thông minh LUMI theo đúng số lượng  của khách hàng

Bản vẽ kỹ thuật

Do báo giá nhà thông minh LUMI dựa trên số lượng thiết bị thông minh trong nhà nên diện tích, số tầng xây dựng lớn hay nhỏ sẽ ảnh hưởng tới lượng thiết bị sử dụng trong nhà, từ đó ảnh hưởng đến chi phí làm nhà thông minh.

Hạ tầng hiện đại

Đội ngũ chuyên viên kĩ thuật của Smartgroup cần khảo sát thực địa tại công trình để đưa ra các giải pháp phù hợp nhất, kết hợp với đội ngũ thi công tại công trình, căn cứ vào đó sẽ triển khai một cách tối ưu & nhanh chóng nhất

THAM KHẢO BÁO GIÁ DỰ TOÁN THIẾT BỊ CHO CĂN HỘ CHUNG CƯ VINHOMES SMART CITY (3 NGỦ 1 KHÁCH)

STT Mã hàng Thương hiệu Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Công tắc 1 nút kính phẳng viền bo – Champagne Màu sắc: Trắng/đen Kiểu dáng: Vuông/chữ nhật Viền: Champagne Nguồn cấp: 220VAC/50Hz LUMI Việt Nam Chiếc 3 2.145.000 ₫ 6.435.000 ₫
2 Công tắc 2 nút kính phẳng viền bo – Champagne Màu sắc: Trắng/đen Kiểu dáng: Vuông/chữ nhật Viền: Champagne Nguồn cấp: 220VAC/50Hz LUMI Việt Nam Chiếc 1 2.145.000 ₫ 2.145.000 ₫
3 Công tắc 3 nút kính phẳng viền bo – Champagne Màu sắc: Trắng/đen Kiểu dáng: Vuông/chữ nhật Viền: Champagne Nguồn cấp: 220VAC/50Hz LUMI Việt Nam Chiếc 4 2.145.000 ₫ 8.580.000 ₫
4 Công tắc 4 nút kính phẳng viền bo – Champagne Màu sắc: Trắng/đen Kiểu dáng: Vuông/chữ nhật Viền: Champagne Nguồn cấp: 220VAC/50Hz LUMI Việt Nam Chiếc 1 2.145.000 ₫ 2.145.000 ₫
5 Công tắc Công suất cao 1 nút – kính  phẳng – viền bo – Champagne Màu sắc: Trắng/Đen Kiểu dáng: Vuông/chữ nhật Viền: Champagne Nguồn cấp: 220VAC/50Hz Có 01 nút công suất cao LUMI Việt Nam Chiếc 2 2.145.000 ₫ 4.290.000 ₫
6 Ổ cắm đôi – 3 chấu – viền bo – Champage Màu sắc: Trắng/Đen Kiểu dáng: Vuông/Chữ nhật Viền: Champagne LUMI Việt Nam Chiếc 12 836.000 ₫ 10.032.000 ₫
7 Bộ điều khiển trung tâm Nguồn cấp: 220VAC/50Hz LUMI Việt Nam Chiếc 1 2.585.000 ₫ 2.585.000 ₫
TỔNG GIÁ TRỊ                    36.212.000 ₫
CHIẾT KHẤU                         ? %

Báo giá lắp đặt Giải pháp nhà thông minh LUMI cho căn hộ Vinhomes Smart City sử dụng cho hệ thống chiếu sáng, chủ nhà có thể cài đặt theo ngữ cảnh, tự động hóa bật/tắt đèn theo giờ sinh hoạt, bật tắt các thiết bị từ xa khi không có mặt tại nhà.

Các sản phẩm được sử dụng trong giải pháp:

Tổng giá trị thiết bị: 36.212.000đ

Tỉ lệ chiết khấu Smartgroup sẽ trao đổi trực tiếp và thống nhất sau khi công trình được khảo sát và lên dự toán chính xác bằng văn bản

THAM KHẢO BÁO GIÁ DỰ TOÁN THIẾT BỊ CHO BIỆT THỰ TẠI ECOPARK ĐẢO 4

STT Mã hàng Thương hiệu Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Công tắc 1 nút BLE kính lõm tràn viền – viền bo – Vàng Màu sắc: Đen Kiểu dáng: Vuông/chữ nhật Viền: Nhôm Anode vàng Nguồn cấp: 220VAC/50Hz Truyền thông: Bluetooth Mesh + Zigbee LUMI Việt Nam Chiếc 25 2.640.000 ₫ 66.000.000 ₫
2 Công tắc 2 nút BLE kính lõm tràn viền – viền bo – Vàng Màu sắc: Đen Kiểu dáng: Vuông/chữ nhật Viền: Nhôm Anode vàng Nguồn cấp: 220VAC/50Hz Truyền thông: Bluetooth Mesh + Zigbee LUMI Việt Nam Chiếc 21 2.640.000 ₫ 55.440.000 ₫
3 Công tắc 3 nút BLE kính lõm tràn viền – viền bo – Vàng Màu sắc: Đen Kiểu dáng: Vuông/chữ nhật Viền: Nhôm Anode vàng Nguồn cấp: 220VAC/50Hz Truyền thông: Bluetooth Mesh + Zigbee LUMI Việt Nam Chiếc 19 2.640.000 ₫ 50.160.000 ₫
4 Công tắc 4 nút BLE kính lõm tràn viền – viền bo – Vàng Màu sắc: Đen Kiểu dáng: Vuông/chữ nhật Viền: Nhôm Anode vàng Nguồn cấp: 220VAC/50Hz Truyền thông: Bluetooth Mesh + Zigbee LUMI Việt Nam Chiếc 13 2.640.000 ₫ 34.320.000 ₫
5 Ổ cắm đôi – 3 chấu – viền bo – Vàng Màu sắc: Trắng/Đen Kiểu dáng: Vuông/Chữ nhật Viền: Nhôm Anode vàng  LUMI Việt Nam Chiếc 60 979.000 ₫ 58.740.000 ₫
6 Cảm biến chuyển động nguồn/Zigbee V2.1 Nguồn cấp: 220VAC/50Hz LUMI Việt Nam Chiếc 5 1.650.000 ₫ 8.250.000 ₫
7 Cảm biến cửa Nguồn cấp: Pin CR2477 – 3V Kết nối Zigbee LUMI Việt Nam Chiếc 10 1.265.000 ₫ 12.650.000 ₫
5 Công tắc, cảm biến cầu thang viền bo Vàng Màu sắc: Trắng/Đen Kiểu dáng: Vuông/Chữ nhật Viền: Nhôm/Anode vàng/Champagne Nguồn cấp: 220VAC/50Hz kết nối Zigbee LUMI Việt Nam Chiếc 6 2.585.000 ₫ 15.510.000 ₫
6 Bộ điều khiển hồng ngoại 2.1 Nguồn 5VDC Cổng Micro USB Kết nối Zigbee LUMI Việt Nam Chiếc 6 1.650.000 ₫ 9.900.000 ₫
7 AI Camera Hub 2.1 Điện áp 12VDC/2A LUMI Việt Nam Chiếc 1 12.650.000 ₫ 12.650.000 ₫
8 Bộ điều khiển trung tâm Nguồn cấp: 220VAC/50Hz LUMI Việt Nam Chiếc 1 2.585.000 ₫ 2.585.000 ₫
TỔNG GIÁ TRỊ                              326.205.000 ₫
CHIẾT KHẤU                              ?%

Báo giá nhà thông minh LUMI cho công trình biệt thự tại ECOPARK Đảo 4 sử dụng cho hệ thống chiếu sáng, chủ nhà có thể cài đặt theo ngữ cảnh, tự động hóa bật/tắt đèn theo giờ sinh hoạt, bật tắt các thiết bị từ xa khi không có mặt tại nhà.
Các cảm biến có tính năng phát hiện chuyển động trong vùng quét, đo nhiệt độ, độ ẩm
AI Camrera Hub có tính năng khoanh vùng, quét an ninh, phát hiện đột nhập cho căn hộ. Gửi cảnh báo ngay lập tức qua điện thoại cho chủ nhà khi có đột nhập, đồng thời kích hoạt các lớp an ninh đã được cài đặt sẵn như hú còi, bật đèn, kéo rèm để đe dọa kẻ gian.

Bộ điều khiển trung tâm đóng vai trò là bộ não của ngôi nhà thông minh. Xử lý tất cả các lệnh của chủ nhà và gửi tín hiệu đi các thiết bị để thực hiện lệnh đó.

Các sản phẩm được sử dụng trong giải pháp:

Tổng giá trị thiết bị: 326.205.000đ

Tỉ lệ chiết khấu Smartgroup sẽ trao đổi trực tiếp và thống nhất sau khi công trình được khảo sát và lên dự toán chính xác bằng văn bản

NHẬN BÁO GIÁ DỰ TOÁN, THI CÔNG LẮP ĐẶT THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH LUMI

Đội ngũ tư vấn của Smartgroup sẽ chủ động liên hệ lại cho quý khách để trao đổi rõ hơn và hẹn lịch khảo sát thực địa tại công trình. Tại công trình, đội ngũ kỹ thuật sẽ phối hợp cùng đơn vị thi công để xác định khối lượng vật tư cần thiết cũng như lên phương án phù hợp nhất cho ngôi nhà. Các quy trình trên đều được Smartgroup triển khai miễn phí cho đối tác và khách hàng

 
 
 

NHẬN DỰ TOÁN MIỄN PHÍ NGAY

[MIỄN PHÍ] Báo giá nhà thông minh LUMI Trọn Gói Hà Nội - LUMI Việt

Lắp đặt, tư vấn, báo giá nhà thông minh LUMI trọn gói, dự toán Báo giá thiết bị, dịch vụ, thi công, công tắc thông minh Lumi a-z MIỄN PHÍ. Bảng giá niêm yết toàn quốc.

Product Brand: LUMI

Product Currency: VND

Product In-Stock: InStock

Editor's Rating:
5